About Me

header ads

Giao thức FTP

Tổng Quan
     File Transfer Protocol (FTP) là giao thức truyền tập tin dùng để trao đổi tâp tin qua mạng internet. Được định nghĩa trong RFC 959. Hoạt động FTP dựa theo mô hình client-server, sử dụng cổng 20, 21 và chỉ chạy trên nền TCP. Mục đích FTP là để chia sẻ tập tin, giúp người sử dụng dễ dàng truy cập vào các hệ thống lưu trữ khác nhau. Truyền dữ liệu một cách đáng tin cậy và đạt hiệu quả cao.

Hình1. Hệ thống truyền tập tin FTP
Tập lệnh và hồi đáp
Các lệnh thông dụng dung để gửi văn bản ASCII trên kênh điều khiển.
-          USER username: được sử dụng đểgửinhận dạng người dùngđến server
-          PASS password: được sử dụng đểgửimật khẩu người dùngđến server.
-          LIST: trả về tất cả các tập tin trong thư mục hiện hành.
-          RETR filename: sử dụng để lấy(nghĩa có được) một tập tin từthư mục hiện hành.
-          STOR filename: được sử dụng đểlưu trữmột tập tin vàothư mục hiện hànhcủaserver từ xa.
Mã trả về thông dụng:
-          125 Data connection already open; transfer starting ( 125 Dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, truyền tập tin bắt đầu).
-           200 Command okay (Lệnh OK).
-          331 Username OK, password required (331 Tên người dùng OK, yêu cầu mật khẩu).
-          230 Logged in (230 Đã đăng nhập).
-          221 Goodbye (221 thoát khỏi kết nối).
-          425 Can't open data connection (425 Không thể mở kết nối dữ liệu).
-          452 Error writing file (452 ghi tập tin bị lỗi).
Hoạt động kết nối dữ liệu
Hoạt động kết nối dữ liệu của giao thức FTP, qua các bước như hình 2

Hình 2. Kết nối dữ liệu
-    Bước 1: Client kết nối điều khiển FTP server tại cổng 21, sử dụng giao thức TCP.
-    Bước 2: Client sẽ gửi username và password lên server để chứng thực, nếu chứng thực không thành công thì server yêu cầu client nhập lại username và password, nếu thành công thì cấp phép cho client truy cập.
-    Bước 3: Client được cấp phép thông qua kết nối điều khiển.
-    Bước 4: Client xem thư mục ở xa bằng việc gửi các lệnh thông qua kết nối điều khiển.
-    Bước 6: Khi server nhận lệnh truyền tập tin, server mở kết nối TCP thứ 2 với cổng 20 (truyền tập tin) đến client.
-    Bước 7: Sau khi truyền 1 tập tin, server đóng kết nối dữ liệu.
-    Bước 8: Server mở kết nối dữ liệu TCP khác để truyền tập tin khác.
-    Bước 9: Server giữ lại trạng thái thư mục hiện hành, xác thực trước đó.
Gói tin FTP

Hình 3. Gói tin FTP

-          Wireshark trên thể hiện các mã trả về:
  •        331: password required
  •        230 logged in
  •        221 goodbye.

-          User đăng nhập là: aaa.
-          Password yêu cầu: aaa.
-          Địa chỉ IP nguồn: 10.0.0.80.
-          Địa chỉ IP đích: 192.168.5.80.
-          Cho biết cổng FTP: 21.

-          Sử dụng phương thức TCP.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét