About Me

header ads

CÀI ĐẶT VCENTER 6.0 TRÊN WORKSTATION 11


Vào trang chủ của vmware để download source VMware-VCSA-all-6.0.0-3634788.iso. Sau khi download, giải nén, vào thư mục 
vcsa, đổi tên vmware-vcsathành vmware-vcsa.ova
Chạy file vmware-vcsa.ova. Chọn Import. Chọn Accept. Chờ quá trình import hoàn tất.

Sau khi import xong, không khởi động VM, vào thư mục lưu file VM, mở file.vmx bằng notepad.

Chèn các lệnh sau phía dưới file .vmx. IP và pasword thay đổi cho phù hợp. Save file.
guestinfo.cis.appliance.net.addr.family = "ipv4"
HTML Code:
guestinfo.cis.appliance.net.mode = "static"
guestinfo.cis.appliance.net.addr = "192.168.1.100"
guestinfo.cis.appliance.net.prefix = "24"
guestinfo.cis.appliance.net.gateway = "192.168.1.1"
guestinfo.cis.vmdir.password = "VMware1!"
guestinfo.cis.appliance.root.passwd = "VMware1!"
guestinfo.cis.appliance.time.tools-sync = "True"
guestinfo.cis.appliance.ssh.enabled = "True"
Vào Setting, chỉnh sửa lại card mạng vào network host-only
Khởi động máy ảo

Vcenter sẽ tự động cấu hình. Sau khi cài đặt xong, kiểm tra việc truy cập Vcenter từ web, dùng user 
administrator@vsphere.local/VMware1!. Kiểm tra đăng nhập thành công vào Vcenter

Đăng nhận xét

0 Nhận xét