About Me

header ads

Quản lý File và thư mục trong Python (#25)

Thư mục trong Python

Ở bài tìm hiểu trước, chúng ta đã làm quen với file và các thao tác làm việc với file trong Python. Ở đây bạn có thể hiểu đơn giản rằng thư mục là nơi chứa tất cả các file. Nên sắp xếp code cũng như file trong các thư mục khác nhau để dễ dàng quản lý mọi thứ.

Quản lý File và Folder trong Python

Python cũng cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý các hoạt động đa dạng liên quan tới thư mục. Module os có được xây dựng để cung cấp các phương thức giúp bạn tạo, xóa, và thay đổi các thư mục.

Hiển thị thư mục hiện tại

Phương thức getcwd() hiển thị thư mục đang làm việc hiện tại, trả về kết quả dưới dạng một chuỗi.

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức getcwdb() để nhận về kết quả dưới dạng byte.

>>> import os

>>> os.getcwd()
'C:\\Program Files\\PyScripter'

>>> os.getcwdb()
b'C:\\Program Files\\PyScripter'

Thay đổi thư mục hiện tại

Thư mục làm việc hiện tại có thể được thay đổi bằng phương thức chdir().

chdir() nhận một tham số là tên thư mục bạn muốn tới từ thư mục hiện tại. Có thể sử dụng cả dấu gạch chéo (/) hoặc dấu gạch chéo ngược (\) để tách các phần tử trong đường dẫn, nhưng tốt nhất vẫn nên sử dụng dấu gạch ngược (\).

>>> os.chdir('C:\\Python33')

>>> print(os.getcwd())
C:\Python33

Bạn có thể liệt kê tất cả các tệp và thư mục con bên trong một thư mục bằng cách sử dụng phương thức listdir().

Phương thức này nhận một đường dẫn và trả về danh sách thư mục con và các file trong đường dẫn đó.

Nếu không có đường dẫn nào được chỉ định, kết quả trả về sẽ truy xuất từ thư mục làm việc hiện tại.

>>> print(os.getcwd())
C:\Python33

>>> os.listdir()
['DLLs',
'Doc',
'include',
'Lib',
'libs',
'LICENSE.txt',
'NEWS.txt',
'python.exe',
'pythonw.exe',
'README.txt',
'Scripts',
'tcl',
'Tools']

>>> os.listdir('G:\\')
['$RECYCLE.BIN',
'Movies',
'Music',
'Photos',
'Series',
'System Volume Information']

Tạo một thư mục mới

Để tạo các thư mục mới, bạn sử dụng phương thức mkdir() của Module os.

Bạn có thể chọn nơi chứa thư mục mới bằng cách ghi đầy đủ đường dẫn tới nơi muốn tạo. Nếu đường dẫn đầy đủ không được chỉ định, thư mục mới sẽ được tạo trong thư mục làm việc hiện tại.

>>> os.mkdir('test')

>>> os.listdir()
['test']

Đổi tên thư mục hoặc tên file

Bạn sử dụng phương thức rename() để đổi tên một thư mục hoặc một tập tin.

>>> os.listdir()
['test']

>>> os.rename('test','new_one')

>>> os.listdir()
['new_one']

Xóa bỏ thư mục hoặc file

Để gỡ bỏ một file, bạn sử dụng phương thức remove()

Tương tự nhưng để xóa toàn bộ thư mục, sử dụng rmdir()

>>> os.listdir()
['new_one', 'old.txt']

>>> os.remove('old.txt')
>>> os.listdir()
['new_one']

>>> os.rmdir('new_one')
>>> os.listdir()
[]

Lưu ý rằng phương thức rmdir() chỉ có thể xóa các thư mục rỗng.

Vậy để loại bỏ một thư mục không rỗng, chúng ta có thể sử dụng phương thức rmtree() bên trong module shutil.

>>> os.listdir()
['test']

>>> os.rmdir('test')
Traceback (most recent call last):
...
OSError: [WinError 145] The directory is not empty: 'test'

>>> import shutil

>>> shutil.rmtree('test')
>>> os.listdir()
[]

Vậy là bạn đã làm quen được những thao tác cơ bản nhất với thư mục rồi. Module os trong Python vẫn còn cung cấp rất nhiều các phương thức hữu ích khác để thực hiện các hoạt động với file và thư mục nữa. Bạn hãy theo dõi trong những bài học tiếp theo của Mrtech.vn nhé.

Chúc bạn học Python thật vui!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét