About Me

header ads

Con nguời tổng thể

 04 Cấu hình năng lực cần có của 

nhà LÃNH ĐẠO.

 THÂN - TÂM - TRÍ - THẦN 
"Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value." – Albert Einstein


Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!
Đăng nhận xét

0 Nhận xét