About Me

header ads

[Docker]-series2-#2-Những kiến thức Docker cơ bản

Giới thiệu

1. Docker là gì?

2. Sự khác biệt giữa Docker và Hypervisors

3. Sự khác biệt giữa Docker Image và Docker Container

4. Làm thế nào để tạo ra một Docker Image bằng Dockerfile

Phần trước: Cơ bản chúng ta đã hiểu về Docker cũng như các khái niệm khi sử dụng Docker, để tiếp tục series 2018 - Cùng nhau học Docker phần này sẽ là những kiến thức về Docker Hub và một số lệnh cũng như so sánh cần thiết trong Docker.

Mục Lục

 1. Docker Hub là gì? Làm thế nào để tạo một Docker Image trên Docker Hub?
 2. Các câu lệnh thường dùng để thao tác với docker image?
 3. Các câu lệnh thường dùng để thao tác với docker container?
 4. Sự khác biệt giữa câu lệnh docker exec và docker run?
 5. Sự khác biệt giữa câu lệnh docker run và docker start?

Nội Dung

5. Docker Hub là gì? Làm thế nào để tạo một Docker Image trên Docker Hub?

Docker Hub là gì?

Docker Hub là dịch vụ đăng ký dựa trên đám mây cho phép bạn liên kết đến các kho lưu trữ mã, tạo hình ảnh(images) và kiểm tra chúng, lưu trữ hình ảnh(images) và liên kết đến Docker Cloud để bạn có thể triển khai các hình ảnh(images) tới máy chủ của mình.

Làm thế nào để tạo một Docker Image trên Docker Hub?

 • Để sử dụng Docker Hub trước tiên cần phải đăng ký 1 tài khoản: https://hub.docker.com/
 • Sau đó tiến hành đăng nhập:

 • Repository tạo xong sẽ được hiển thị như bên dưới:

 • Sau khi tạo xong một repository, click vào details của repository. Hãy chú ý mục Docker Pull Command , đó cũng là command để push, cũng như pull images cho repository này.

 • Pull repository của mình vừa tạo về, sử dụng lệnh:
$ docker pull vanquynguyen/docker-test  Using default tag: latest latest: Pulling from vanquynguyen/docker-test 93d292426ea6: Pull complete  Digest: sha256:8b0106fe7cc7b92ffd78bd61af913a99316f749091a155b72f7a4166da9ce0dc Status: Downloaded newer image for vanquynguyen/docker-test:latest 
 • Kiểm tra xem docker của bạn đã có images pull về từ docker hub chưa:
$ docker images  REPOSITORY            TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE vanquynguyen/docker-test     latest       827277d46f0a    23 hours ago    93.6MB 
$ docker ps -a  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS        NAMES 2b04f88c9f46    73dfa9b63cd8           "/script.sh"       2 minutes ago    Exited (0) 2 minutes ago            vanquynguyen f44562880276    4c26b3b58ce1           "script.sh"       3 minutes ago    Created                     vanquy  
 • Commit lại container của image cần push lên
$ docker commit 2b04f88c9f46 
 • Sau khi commit xong container, tiến hành push lại lên repository của mình.
$ docker push vanquynguyen/docker-test 

Done!

6. Các câu lệnh thường dùng để thao tác với docker image?

Cú pháp:

$ docker images [OPTIONS] [REPOSITORY[:TAG]] 

Options:

 • --all , -a: Hiển thị tất cả các images (mặc định ẩn các intermediate images)
 • --digests: Hiển thị các digests
 • --filter , -f: Lọc dựa trên các điều kiện được cung cấp (dangling=(true|false), (label=<key> or label=<key>=<value>), ( before=(<image-name>[:tag]|<image-id>|image@digest)), (since=(<image-name>[:tag]|<image-id>|image@digest)), (reference=(pattern of an image reference)))
 • --format:
 • --no-trunc:
 • --quiet , -q: Chỉ hiển thị số ID của các images

Ví dụ:

 • Hiển thị tất cả các images
$ docker images -a  REPOSITORY            TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE vanquynguyen/docker-test     latest       827277d46f0a    4 hours ago     93.6MB dockercompose01_product-service  latest       de81bdc72e0f    30 hours ago    702MB dockercompose02_web        latest       edcbeb18ae03    30 hours ago    93.2MB python              3.4-alpine     5c72717ec319    2 weeks ago     82.8MB redis               alpine       d3117424aaee    2 weeks ago     27.1MB ubuntu              latest       0458a4468cbc    3 weeks ago     112MB alpine              latest       3fd9065eaf02    6 weeks ago     4.15MB 
 • Hiển thị tất cả các digests:
$ docker images --digests  REPOSITORY            TAG         DIGEST                                  IMAGE ID   CREATED       SIZE vanquynguyen/docker-test     latest       sha256:8b0106fe7cc7b92ffd78bd61af913a99316f749091a155b72f7a4166da9ce0dc  827277d46f0a   4 hours ago     93.6MB dockercompose01_product-service  latest       <none>                                  de81bdc72e0f   30 hours ago    702MB dockercompose02_web        latest       <none>                                  edcbeb18ae03   30 hours ago    93.2MB python              3.4-alpine     sha256:fe436cb066394d81cf49448a04dec7c765082445a500bc44f1ae5e8a455793bd  5c72717ec319   2 weeks ago     82.8MB redis               alpine       sha256:95a7b91d1e96fa2e4579f439137e5642d3c58d5f8d063d6cea09426d56a22ec0  d3117424aaee   2 weeks ago     27.1MB ubuntu              latest       sha256:e27e9d7f7f28d67aa9e2d7540bdc2b33254b452ee8e60f388875e5b7d9b2b696  0458a4468cbc   3 weeks ago     112MB alpine              latest       sha256:7df6db5aa61ae9480f52f0b3a06a140ab98d427f86d8d5de0bedab9b8df6b1c0  3fd9065eaf02   6 weeks ago     4.15MB 
 • Lọc dựa trên các điều kiện được cung cấp: ví dụ lọc các image đang được running
$ docker images --filter "dangling=false"  REPOSITORY            TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE dockercompose01_product-service  latest       a6d6dba4ebbc    6 minutes ago    702MB vanquynguyen/docker-test     latest       827277d46f0a    24 hours ago    93.6MB python              3-onbuild      f17a8f3a7ef9    5 days ago     692MB php                apache       08685253e459    6 days ago     377MB 
 • Chỉ hiển thị số ID của các images:
$ docker images -q  827277d46f0a de81bdc72e0f edcbeb18ae03 5c72717ec319 d3117424aaee 0458a4468cbc 3fd9065eaf02 

7. Các câu lệnh thường dùng để thao tác với docker container?

Cú pháp:

$ docker container COMMAND 

Command:

 • rename: Đổi tên một container
 • restart: Khởi động lại một hoặc nhiều containers
 • rm: Loại bỏ một hoặc nhiều containers
 • run: Chạy một lênh trong một container mới
 • start: Khởi động một hoặc nhiều containers đã bị dừng lại trước đó
 • stop: Dừng lại một hoặc nhiều container đang chạy
 • top: Display the running processes of a container
 • update: Update configuration of one or more containers
 • wait: Block until one or more containers stop, then print their exit codes

Tham khảo thêm tại đây: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/container

8. Sự khác biệt giữa câu lệnh docker exec và docker run?

 • docker exec: Vận hành container docker hiện có hay đã tồn tại
 • docker run: Thao tác đến các images đã tồn tại hoặc có thể truy xuất từ localhost, mỗi lần chạy command sẽ tạo ra một container mới tương ứng

Tóm lại:" nói một cách đơn giản, "docker run" có mục tiêu là các hình ảnh giáp của container và "docker exec" đang nhắm mục tiêu đến các container kết nối trước. Sử dụng các nguồn bên trong image hoặc container có ý nghĩa khác nhau. Khi sử dụng "docker run", một container tạm thời được tạo và dừng lại (không chấm dứt) sau khi lệnh đã kết thúc".

9. Sự khác biệt giữa câu lệnh docker run và docker start?

 • docker run: Thao tác đến các images đã tồn tại hoặc có thể truy xuất từ localhost, mỗi lần chạy command sẽ tạo ra một container mới tương ứng
 • docker start: Bắt đầu lại container và khởi động cho container chạy cho đến lần xử lý dừng tiếp theo
source:viblo.asia

Đăng nhận xét

0 Nhận xét