About Me

header ads

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix

Khi cài đặt Elastix có một số dịch vụ được cài mặc định mà bạn chẳng bao giờ cần dùng đến. Vì vậy có thể kiểm tra và tắt nó đi.
Để kiểm tra dịch vụ đang chạy, bạn dùng lệnh sau
#chkconfig –list

Tat cac dich vu khong can thiet trong he thong Elastix

Linux hỗ trợ 6 runlevel, mỗi runlevel sẽ tự động start một số chức năng, dịch vụ nhất định. (Như printing (cups), scheduling (crond), Apache (httpd), Samba( smbd).
Ví dụ trong single-user mode, chỉ có duy nhất một user được phép kết nối với hệ thống. X11 mode chạy Linux với giao diện đồ họa
  • 0: halt
  • 1: single-user mode, sử dụng trong backups/restores và repair
  • 2: Mutiuser, khong hỗ trợ networking
  • 3: Multiuser, có hỗ trợ networking
  • 4: không dùng
  • 5: X11, sử dụng GUI desktop
  • 6: reboot
Bây giờ thực hiện vô hiệu hóa các dịch vụ không cần sử dụng đến.
IP6TABLES: là phiên bản của iptables cho IPv6, có thể tắt nếu bạn vẫn đang dùng IPv4
#chkconfig –level 345 ip6tables off
KUDZU: là một dịch vụ phát hiện các thay đổi phần cứng mỗi lần hệ thống khởi động ngay cả khi bạn không hề có một thay đổi phần cứng nào, dịch vụ này vẫn chạy. Đối với server khi việc thay đổi các thiết bị phần cứng là rất ít (hoặc không có) thì nên tắt dịch vụ này và chỉ bật những lúc cần thiết.
#chkconfig –level 345 kudzu off
ISDN: là một dịch vụ kết nối Internet thông qua modem ISDN
#chkconfig –level 2345 isdn off
NETFS: là dịch vụ tự động mount bất kì một mạng chia sẻ file nào như NFS, Samba khi khởi động. Đây là một dịch vụ rất hữu dụng nếu bạn kết nối tới một server nào đó hoặc đang chia sẻ file trong mạng cục bộ của mình.
#chkconfig –level 345 netfs off
NFSLOCK: là mạng chia sẻ file chuẩn của hệ thống Unix/Linux/ BSD
#chkconfig –level 345 nfslock off
PORTMAP: là dịch vụ quản lý các kết nối RPC (Remote Procedure Call). Nhiệm vụ chính là chuyển số của các chương trình RPC sang số hiệu cổng của giao thức TCP/IP (hoặc UDP/IP). Những ứng dụng phổ biến nhất sử dụng portmap là NFS và NIS.
#chkconfig –level 345 portmap off
RESTORECOND: là một dịch vụ của SELinux, theo dõi và phục hồi các thông tin ngữ cảnh cho SELinux
#chkconfig –level 345 restodecond off
RPCGSSD / RPCIDMAPD: là những dịch vụ cần thiết cho NFS v4. Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng NFS v4
#chkconfig –level 345 rpcgssd off
#chkconfig –level 345 rpcidmapd off
Các lệnh trên là không cho dịch vụ khởi động cùng hệ điều hành (Linux), nhưng hiện tại vẫn đang được chạy trên hệ thống. Muốn tắt ngay thì thực hiện thêm các lệnh dưới đây.
#service ip6tables stop
#service kudzu stop
#service isdn stop
#service netfs stop
#service nfslock stop
#service portmap stop
#service restodecond stop
#service pcgssd stop
#service rpcidmapd stop
Như vậy chúng ta đã tắt bớt các dịch vụ không cần thiết mà vẫn đảm bảo được hệ thống PBX hoạt động đúng, đủ chức năng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét