About Me

header ads

Tìm hiểu tổng đài Asterisk qua admin guide (1)

Tổng đài Asterisk cấu hình qua các file cấu hình (định dạng *.conf)

Section and Settings

Cấu trúc file cấu hình được chia thành các Sections, sections name được đặt trong dấu ngoặc vuông []
Section name không chứa dấu cách và các ký tự viết hoa, trong mỗi section có thể gán giá trị cho các setting khác nhau.

Object


Ngoài ra trong file cấu hình của Asterisk còn chứa các Object, các object có chút khác biệt nhỏ so với các setting, Sử dụng dấu = hoặc => để gán giá trị và setting cho object. Việc sử dụng dấu = hay => thì cũng đều có tác dụng như nhau

Như hình trên, cả 2 dòng lệnh đều thực hiện cùng một chức năng
Trong một section, một Object thừa hưởng tất cả các setting phía trên chúng, và setting cuối cùng sẽ có quyền lớn hơn các setting khác.
Như trong ví dụ trên, Object1 thừa hưởng đặc tính của cả 2 setting label1 và label2, nhưng nó sẽ ưu tiên label2 trước label1

Thêm 1 dòng comment vào file cấu hình

thêm dấu ; vào đầu dòng để đánh dấu dòng đó là comment, ngoài ra comment cũng được sử dụng để disable những dòng lệnh chưa cần sử dụng đến.


Thêm một đoạn comment vào file cấu hình
khi cần thêm một đoạn văn bản làm comment thì sử dụng 

Sử dụng Include và Exec constructs

2 cấu trúc khác mà chúng ta có thể sử dụng trong file cấu hình đó là #exec và #include
#include  có tác dụng nói với asterisk rằng nội dung nằm trong một file cấu hình khác, nội dung của hành động được định nghĩa bên trong file cấu hình đó, vào đó mà đọc :)) cú pháp: 
#include <filename>
với file name là tên của file cấu hình, cấu trúc này thường được sử dụng để tách nhỏ 1 file cấu hình lớn thành các file nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

Lệnh #exec thì mạnh hơn, nó có tác dụng cho phép chạy một chương trình bên ngoài và lấy output của chương trình đó đưa vào file cấu hình hiện tại. Cú pháp:
#exec program
 với program là tên chương trình mà bạn muốn chạy.
CHÚ Ý: #EXEC MẶC ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT, DO NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA HỆ THỐNG. ĐỂ KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG NÀY THÌ PHẢI SỬA FILE asterisk.conf (/etc/asterisk.conf) và đặt execinclude=yes trong [option] section. mặc định thì cả [option] section và execinclude=yes được được đặt trong comment, 

Thêm vào một Section đã có


Nếu muốn thêm một setting vào một section đã có trong một file cấu hình trong astrisk (sử dụng khi viết thêm vào đoạn cuối của file cấu hình, hoặc khi sử dụng các hàm #include hay #exec) thì ta thêm một dấu ngoặc đơn vào sau tiêu đề của section. như ví dụ sau:
setting setting2 sẽ được thêm vào section-name tương ứng

Templates


Template được sử dụng để khi cần tạo các section mà ta sẽ sử dụng trong phần lớn các file cấu hình của asterisk, template chỉ được sử dụng như một base, các section được tạo ra dựa trên những base đó
Cú pháp của template:
Để định nghĩa một tempate, ta cũng làm như khi tạo một section: đặt tên template trong dấu ngoặc vuông, và thêm (!) vào sau.

Cách sử dụng template

Để sử dụng template khi tạo một section khác, đơn giản chỉ cần đặt template name trong dấu ngoặc đơn ngay sau khi khai báo section name, nếu muốn sử dụng nhiều template cho 1 section thì chỉ cần ngăn cách các template name bằng dấu phẩy
Section được tạo mới sẽ thừa kế tất cả giá trị và object được định nghĩa trong template, cũng như bất kỳ setting hoặc object mới nào được định nghĩa section mới tạo đó. Setting và object được định nghĩa trong section mới tạo sẽ đè lên các setting và object trong template nếu tên của chúng giống nhau.
Xem ví dụ:

Section [test-three] sẽ được thực hiện giống như nó được viết như sau:

(Còn tiếp)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét