About Me

header ads

Note cài đặt haproxy 1.8

Note cài đặt haproxy 1.8

#cài đặt các gói cần thiết
yum install openssl-devel pcre-devel wget telnet net-tools  -y
yum install gcc pcre-static pcre-devel -y

#Tạo thư mục làm việc, để cài đặt
mkdir -p /home/hethong/haproxy
cd /home/hethong/haproxy

#donwload source về giải nén
wget http://www.haproxy.org/download/1.8/src/haproxy-1.8.1.tar.gz
tar zxvf haproxy-1.8.1.tar.gz
cd haproxy-1.8.1

#chạy lệnh make để build, chú ý các thông số openssl = 1 để cho phép sử dụng https.
make TARGET=linux2628 USE_PCRE=1 USE_OPENSSL=1 USE_ZLIB=1 USE_CRYPT_H=1 USE_LIBCRYPT=1
make install
sudo mkdir -p /etc/haproxy
sudo mkdir -p /var/lib/haproxy
sudo touch /var/lib/haproxy/stats
ln -s /usr/local/sbin/haproxy /usr/sbin/haproxy
cp examples/haproxy.init  /etc/init.d/haproxy
sudo chmod 755 /etc/init.d/haproxy
sudo systemctl daemon-reload
chkconfig haproxy on
useradd -r haproxy

Đăng nhận xét

0 Nhận xét